دانلود ناب ترین ها و بهترین هانمایش همزمان چند عکس در فتوشاپ

نمایش همزمان چند عکس در فتوشاپ

 

در اینآموزشقصد داریم یکی از ویژگی های جدید CS4 که امکان مدیریت بهتر پنجره های باز شده درفتوشاپرا در یک محیطTabبه کاربر می دهد، و همچنین چگونگی حرکت در اطراف تصویر داخل یک طرح را آموزش دهیم.

همانطور که در تصویر زیر می بینید سه عکس در روی تصویر باز است که به صورت شناور در پنجره سند قرار دارند و فقط یکی از عکس ها قابل مشاهده است و دوعکسدیگر در پشت آن پنهان هستند:

Three document windows open in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

سه عکس بر روی صفحه باز است که به صورت شناور در پنجره سند قرار دارند.

در نسخه ها قبلیفتوشاپ، این امکان وجود نداشت که ما بتوانیم چند عکس را روی صفحه باز کنیم. اما درفتوشاپCS4نمایش چند سندی وجود دارد که بوسیله ی آن می توانیم نحوه ی چینش سندها را تعیین کنیم. یک راه برای نمایش عکس ها به صورت چند سندی رفتن به منوی Windowدر بالای صفحه و انتخاب گزینهArrangeو همچنین انتخاب گزینهConsolidates All to Tabsمی باشد.


یکی کردن همه تصاویر باز روی Tabs

از منویApplication Barگزینه یArrange Documentsرا انتخاب می کنیم:

The Arrange Documents feature in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

آیکون Arrange Documents در فتوشاپ CS4’ .

با کلیک بر روی گزینه Arrange Documentsپنجره ای با انواع گزینه های مختلف برای مشاهده کردن عکس ها در سند را به ما نشان می دهد. اولین گزینه در گوشه بالا سمت چپ Consolidate Allرا انتخاب می کنیم:

The Consolidate All option in the Arrange Documents menu in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

کلیک بر روی گزینه Consolidate All از منوی Arrange Documents .

با کلیک بر روی گزینه consolidates allمشاهده می شود که از بین سه عکس فقط یک عکس در صفحه نمایش نشان داده می شود و سایر عکس ها در تب بالای صفحه قرار دارند، که با کلیک بر روی آن ها می توانیمعکسمورد نظر را به نمایش بگذاریم:

Tabbed document windows in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

فقط یک تصویر نمایش داده می شود وسایر عکس ها در تب بالای صفحه قرار دارند.

نمایش جدید چند سندی در فتوشاپ CS4

یکی دیگر از راه های باز کردن همزمان چند عکس رفتن به منویArrange Documents است، اگر خوب نگاه کنید خواهید دید که منو به بخش های مختلف تقسیم شده است در قسمت دوم از بالا که نگاه کنید(قسمت زردرنگ):

The new multi document layouts in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

در اینجا، شما طرح های مختلف برای دیدنتصاویررا می بینید البته به تعداد تصاویر باز شده روی صفحه شما بستگی دارد. این طرح ها برای مشاهده تصاویر بین 2 تا 66 عکس به طور هم زمان می باشد. شاید متوجه شده باشید که بعضی از طرح های بالا غیر فعال یا به رنگ خاکستری کم رنگ هستند به این دلیل است که من فقط سه عکس را باز کرده ام اگر می خواهید طرح های بیشتر فعال شوند تصاویر بیشتری را بر روی سند خود باز کنید.

شما با نگاه کردن به هر آیکون می توانیدطریقه چیدمان تصاویر را تشخیص دهید. به عنوان مثال، آیکن دوم از ردیف اول برای مشاهده دوعکسبه طور هم زمان است که این آیکون در طرف چپ یک چیدمان عمودی به ما می دهد یعنی هر تصویر را در یک ستون عمودی قرار می دهد، و همچنین آیکون کناریتصاویررا در دو ستون افقی نشان می دهد وقتی که با موس روی هر آیکون قرار می گیرد یک پیام کوتاه در مورد تعداد تصاویر که چیدمان خاصی برای آن طرح شده به ما نشان می دهد مانند(up 2,up 3, up4, up5, up 6):

The two document layouts in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

هر آیکون نشان دهنده پیش نمایشی از یک نوع چیدمان.

برای سه عکس باز شده روی تصویر من می توانم از منویArrange Documentsچهار طرح مختلف را انتخاب کنم. که من در ردیف دوم اولین آیکن از سمت چپ را انتخاب می کنم بدین صورت کهتصاویربه صورت سه ستون عمودی نشان داده شود. شما نیز می توانید هر طرحی را که آسانتر و راحتر است را انتخاب کنید:

A three document layout in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

 

همان طور که در تصویر زیر می بینید عکس ها به صورت سه ستون عمودی نمایش داده می شوند وبه راحتی می توانعکسها را با هم مقایسه کرد:

Three images displayed at once in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

 

انتخاب عکس در یک چیدمان

برای انتخاب یک عکس در یک چیدمان به آسانی می توان بر روی آن عکس کلیک کرد. اگر عکسی را انتخاب کنید تصاویر دیگر پنجره های سند کمی محو می شوند. در تصویر بالا عکس سمت راست انتخاب شده است. شما همچنین می توانید از کلید های میانبر برای انتخاب عکس مورد نظر در میان تب های موجود در سند حرکت کنید. با کلید های میانبرCtrl+~(Win) /Command+~(Macc) می توان بین تصاویر در یک چیدمان حرکت کرد، و کلید های میانبر Ctrl+Shift+~(Win) /Command+Shift+~(Macc) برای برگشت به عقب برای حرکت در یک چیدمان استفاده می شود. درفتوشاپهای قدیمی از کلید های میانبرCtrl+Tab(Win) /Control+Tab(Macc) برای حرکت در یک چرخه استفاده می شد و از کلیدهایCtrl+Shift+Tab(Win) /Control+Shift+Tab(Macc) برای برگشت به عقب استفاده می شد.


حرکت در اطراف یک عکس در یک چیدمان

حرکت در اطراف یک عکس در یک چیدمان درفتوشاپ CS4هیچ تفاوتی با هدایت در اطراف یک عکس که در صفحه باز است نمی کند. برای zoom inکردن روی یک عکس اول آن عکس را انتخاب می کنیم، سپس با فشار دادن کلیدهای میانبرCtrl+spacebar(Win) /Command+spacebar(Mac) به طور موقت به ابزار Zoom Toolدسترسی پیدا می کنید. برای zoom out،نیز با فشار دادن کلیدهای میانبرAlt+spacebar(Win) /Option+spacebar(Mac) و کلیک بر روی عکس امکانپذیر است. البته، شما می توانید ابزارZoomرا از قسمت ابزار پنل انتخاب کنید اما استفاده از کلید های میانبر آسانتر و سریعتر است.

برای یکسان کردن عکس درون یک سند پنجره، با پایین نگه داشتن کلیدspacebarکه دسترسی موقت به ابزارHand و همچنین کلیک بر روی عکس و کشیدن عکس به اطراف توسط موس را می دهد امکانپذیر است.


هدایت همه عکس ها در یک چیدمان به یکباره

برای zoom in کردن یکباره بر روی همه عکس ها با فشار دادن کلید های میانبر Shift+Ctrl+spacebar(Win) /Shift+Command+spacebar(Mac) و سپس کلیک کردن بر روی عکس امکانپذیر است. وهمچنین برایzoom out کردن با فشار دادن کلید های میانبرShift+Alt+spacebar(Win) /Shift+Option+spacebar(Macc) و کلیک بر روی هر عکس امکانپذیر است:

Zooming in on all images at once in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

اضافه کردن کلید Shift برای استاندارد کردن Zoom در یک چیدمان در یک زمان.

برای یکسان کردن عکس ها در یک چیدمان به یکباره، با فشار دادن کلید هایShift+spacebarو همچنین کلیک بر روی هر کدام از تصاویر و کشیدن به اطراف توسط موس امکانپذیر است که عکس های دیگر در این چیدمان نیز حرکت خواهند کرد:

Panning all images at once in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

با پایین نگه داشتن کلیدهای Shift+spacebar, و نیز کلیک کردن و کشیدن هر یک از عکس ها برای متصل کردن همه عکس ها در یک چیدمان به یکباره.

یکسان کردن بزرگنمایی سطح و مکان تصاویر در یک چیدمان

منبع : دانلود ناب ترین ها و بهترین ها
برچسب ها : چیدمان ,تصاویر ,کلیک ,تصویر ,گزینه ,shift ,یکسان کردن ,فشار دادن ,برای یکسان ,انتخاب کنید ,برای zoom ,قسمت منویarrange documentsانتخاب

آموزش Opacity و Flow در فتوشاپ

آموزش Opacity و Flow در فتوشاپ

آموزش Opacity و Flow در فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ، به معرفی دو ویژگی از مجموعه ویژگی های ابزار Brush یعنی Opacity و Flow خواهیم پرداخت.


 نوار Option

در نوار Option در بالای صفحه شاهد دو گزینه ی Opacity و Flow خواهیم بود که به صورت پیش فرض بر روی اعدادی تنظیم شده اند.

The brush Opacity and Flow options in the Options Bar in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

نوار Option و گزینه های آن


گزینه Opacity

این گزینه در حقیقت میزان و مقدار تاری Brush را دستخوش تغییراتی می کند و می توان به کمک این گزینه میزان تاری ابزار Brush را از مقداری بین 0 تا 100 درصد تنظیم نمود، که طبیعی است هر چه این مقدار بیشتر باشد میزان وضوح ابزار نیز افزایش می یابد.

در شکل زیر این مقدار بر روی 100 تنظیم شده است:

A brush stroke with the Opacity value set to 100% in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیم میزان تاری بر روی 100

حال اگر این مقدار را بر روی 25 قرار دهیم:

Lowering the opacity of the brush to 25% in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیم میزان تاری بر روی 25

مشاهده می شود که ابزار Brush کم رنگ تر شده است.

A brush stroke with the Opacity value set to 25% in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

کم رنگ تر شدن Brush

در کل باید دقت شود که مثلا اگر کاربر دو و یا چند خط را برای ابزار Brush رسم کرده است ممکن است علی رغم تنظیم یک میزان خاص برایOpacity در برخی نقاط مانند محل برخورد آن خطوط شاهد تیرگی های بیشتری نسبت به سایر قسمت ها باشیم.

این تیرگی ها در شکل زیر نمایش داده شده است:

Painting a second brush stroke over top of the first one. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تیره تر شدن نقاط برخورد خطوط


گزینه Flow

این گزینه را بر روی 25 تنظیم می کنیم و Opacity را بر روی 100 قرار می دهیم:

Lowering the flow of the brush to 25% in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیم Flow بر روی 25

مشاهده می شود که حدود 25 درصد دایره های ابزار Brush تیره تر شده اند:

A brush stroke with the Flow value set to 25% in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تیره تر شدن 25 درصد از دایره ها

حال اگر این مقدار را افزایش دهیم دایره های بیشتری تیره تر خواهند شد:

A brush stroke with flow set to 25% and spacing set to 13%. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تیره تر شدن دایره ها

 اگر مقدار Opacity را بر روی 25 تنظیم کنیم، تغییرات ایجاد شده را در دایره ها می توان ملاحظه نمود.

A brush stroke with opacity set to 25% and spacing set to 13%. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیم Opacity بر روی 25


گزینه Other Dynamics

در پنل Brush برنامه ی فتوشاپ، بر روی گزینه ی Other Dynamics کلیک می کنیم:

The Other Dynamics section of the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

گزینه ی Other Dynamics

مشاهده می شود که هر دو گزینه ی گفته شده در آموزش نیز نشان داده خواهند شد که با استفاده از لغزنده های مربوطه قادر به تغییر مقدار آن ها  خواهیم بود.

The Opacity and Flow options in the Other Dynamics section of the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

نمایش گزینه های Opacity و Flow


تنظیم گزینه ها جهت ادامه ی کار

قبل از ادامه ی آموزش این قسمت از برنامه ی فتوشاپ بهتر است که مقدار دو گزینه ی Opacity و Flow را بر روی 100 تنظیم کنیم چون اگر مثلا مقدار آن ها را بر روی 25 تنظیم نماییم دقیقا همان 25 نخواهد شد و برای ادامه ی کار این میزان نه چندان دقیق، زیاد جالب نخواهد بود.


کنترل Opacity

در قسمت مربوط به Opacity برنامه ی فتوشاپ، شاهد گزینه ی Control هستیم که این گزینه خود دارای گزینه ها و انتخاب متفاوتی است که در سایر آموزش ها به توضیح آن ها پرداخته شده است.

در این جا گزینه ی Pen Pressure را انتخاب می کنیم.

Setting the Opacity Control option in the Brushes panel to Pen Pressure. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Pen Pressure

تغییرات در شکل مشخص می شود.

A brush stroke with opacity controlled by pen pressure in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تغییرات ایجاد شده در اثر انتخاب Pen Pressure


کنترل Flow

مشابه حالت Opacity تنظیمات Flow را نیز انجام می دهیم:

Setting the Flow Control option in the Brushes panel to Pen Pressure. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Pen Pressure

تغییرات در شکل پس از انتخاب گزینه ی Pen Pressure مشخص می شود.

A brush stroke with flow controlled by pen pressure in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تغییرات ایجاد شده در اثر انتخاب Pen Pressure


لغزنده های Opacity و Flow

دقت شود که به کمک هر کدام از لغزنده های موجود می توانیم مقدار هر کدام از گزینه ها تنظیم نماییم:

The Opacity Jitter and Flow Jitter sliders in the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

لغزنده ها

در اینجا، ابتدا مقدار Opacity را بر روی 100 قرار می دهیم:

A brush stroke with Opacity Jitter set to 100%. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیم Opacity بر روی 100

حال مقدار Flow را بر روی 100 قرار می دهیم.

A brush stroke with Flow Jitter set to 100%. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیم Flow بر روی 100

همان طور که در بالا مشاهده شد، با انتخاب هر کدام از گزینه ها می توانیم تغییرات اساسی در شکل و Brush ایجاد نماییم.

در اینجا اطلاعات کلی در مورد دو گزینه ی Opacity و Flow در فتوشاپ را فراگرفتیم.

منبع : دانلود ناب ترین ها و بهترین ها
برچسب ها : گزینه ,تنظیم ,flow ,opacity ,میزان ,دهیم ,دهیم تنظیم ,آموزش opacity ,میزان تاری ,انتخاب گزینه ,تغییرات ایجاد

تحقیق در مورد دانه ی سویا


لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه9 در واپسین سالهای قرن بیستم شاید بتوان سویا را منبع اساسی و عمده پروتئین مصرفی و مردمان قرن آینده خواند. امروزه سویا به عنوان یک کالای استراتژیک نه تنها پاسخگوی مصارف غذایی متنوع و متعدد در زنجیره غذایی است،بلکه مصارف صنعتی فراوانی نیز یافته است. گفته هاو مطالبی که در آثار ادبی و ژنتیکی آمده گویای این واقعیت است که سویا یا لوبیای روغنی از نباتات قدیمی و بومی آسیاست که در سال 2838 قبل ...
منبع : دانلود ناب ترین ها و بهترین ها
برچسب ها : سویا ,مورد دانه

افکت انعکاس در فوتوشاپ

 مرحله 1: ایجاد صفحه کاری

برای ایجاد صفحه کاری به منوی File رفته و سپس گزینه New را انتخاب کنید و یا کلید های ترکیبی Ctrl+N (معادل Command+N در مک) را فشار دهید تا کادر محاوره ای مربوط به ایجاد صفحه کاری باز شود. اندازه صفحه کاری را می توانید از کادر محاوره ای باز شده انتخاب نمایید. ما از 6 inch برای طول و 3 inch برای ارتفاع استفاده می کنیم و همچنین مقدار Resolution را برابر 300 pixels/inch قرار می دهیم و سپس روی OK کلیک می کنیم .

The New Document dialog box in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

کادر محاوره ای ایجاد صفحه کاری


 مرحله 2: تغییر دادن رنگ پس زمینه به رنگ سیاه

این مرحله اختیاری است ولی ما از رنگ سیاه برای رنگ پس زمینه استفاده می کنیم. اگر شما رنگ سفید را دوست دارید لزومی ندارد این مرحله را انجام دهید. ولی اگر می خواهید رنگ پس زمینه را تغییر دهید به منوی Edit رفته و گزینه Fill را انتخاب نمایید.

Selecting Fill from the Edit menu in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب Fill از منوی Edit

همچنین می توانید از کلیدهای Shift+F5 استفاده کنید تا کادر محاوره ای Fill باز شود. بعد از باز شدن کادر محاوره ای Fill از قسمت Content، لیست کشویی را باز کرده و Black را انتخاب نمایید.

The Fill command dialog box in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب Black از قسمت Contents

بعد از انتخاب Black روی OK کلیک کنید تا رنگ پس زمینه تغییر کند.

The Photoshop document is now filled with black. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

تغییر دادن رنگ پس زمینه به رنگ سیاه


 مرحله 3: انتخاب ابزار Type

برای اضافه کردن نوشته، ابزار Type را از پنل ابزارها انتخاب کنید یا کلید T را از صفحه کلید فشار دهید تا به سرعت ابزار مورد نظر انتخاب شود.

The Type Tool in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب ابزار Type


 مرحله 4: انتخاب فونت

بعد از انتخاب ابزار Type به نوار گزینه های ابزار Type که در بالای صفحه ظاهر می شود رفته و فونت مورد نظر را انتخاب می کنیم. شما هر فونتی را که دوست داشتید می توانید انتخاب کنید. ما از فونت Gill Sans Light استفاده می کنیم. درباره اندازه فونت نیز نگران نباشید بعداً آن را تنظیم خواهیم کرد.

Choosing a font in the Options Bar in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب فونت


 مرحله 5: انتخاب رنگ برای نوشته

در این مرحله رنگی را برای نوشته خود انتخاب می کنیم. برای انتخاب رنگ از پنل Swatches استفاده می کنیم. این پنل به صورت پیش فرض با پنل های Color و Styles هم گروه می باشد. پنل Swatches شامل گروه های رنگی مختلفی می باشد که به صورت پیش فرض در فتوشاپ قرار گرفته اند. برای انتخاب رنگ می توانید روی رنگ مورد نظر کلیک کنید. ما رنگ قرمز را انتخاب می کنیم. (اگر پنل Swatches را مشاهده نمی کنید به منوی Window رفته و سپس Swatches را انتخاب نمایید تا پنل مورد نظر ظاهر شود.)

The Swatches palette in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب رنگ از پنل Swatches


 مرحله 6: اضافه کردن نوشته

بعد از انتخاب رنگ روی صفحه کاری کلیک کنید و نوشته مورد نظر را تایپ کنید. ما کلمه REFLECTIONS را با حروف بزرگ تایپ می کنیم.

Adding text to the document in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

اضافه کردن نوشته مورد نظر

بعد از تایپ کردن نوشته مورد نظر روی گزینه تأیید در نوار گزینه ها کلیک کنید تا از حالت ویرایش خارج شوید.

Clicking on the checkmark in the Options Bar to accept the text. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

کلیک روی گزینه تأیید در نوار گزینه ها


 مرحله 7: تغییر دادن اندازه نوشته با استفاده از Free Transform

اگر می خواهید اندازه نوشته را تغییر دهید به منوی Edit رفته و سپس گزینه Free Transform را انتخاب نمایید یا کلیدهای Ctrl+T (معادل Command+T در مک) را از روی صفحه کلید فشار دهید تا Free Transform انتخاب شود.

Selecting the Free Transform command in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب Free Transform از منوی Edit

بعد از انتخاب Free Transform، در اطراف متن کادری همراه با دستگیره هایی ظاهر می شود. برای تغییر اندازه، کلید Shift را نگه داشته و روی یکی از دستگیره هایی که در گوشه های کادر قرار دارد کلیک کرده و کلید ماوس را نگه دارید. کلید Shift را به این دلیل نگه می داریم تا هنگام تغییر اندازه، اندازه متن به طور متناسب تغییر کند. بعد از اینکه روی دستگیره یکی از گوشه ها کلیک کردید و دکمه ماوس را نگه داشتید آن را به طرف بیرون بکشید تا اندازه متن تغییر کند. برای جا به جا کردن متن نیز داخل کادر کلیک کرده و کلید ماوس را نگه داشته و به مکان دلخواه خود ببرید. ما بعد از بزرگ کردن متن، آن را در وسط صفحه قرار دادیم.

Resizing the text with the Free Transform command in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

تغییر دادن اندازه نوشته با استفاده از Free Transform

با فشار دادن کلید Enter (معادل کلید Return در مک) تغییرات را تأیید کرده و از حالت Free Transform خارج می شویم.


 مرحله 8: کپی کردن لایه نوشته

بعد از اینکه نوشته مورد نظر را تایپ کرده و رنگ و اندازه آن را تغییر دادیم افکت مورد نظر را ایجاد می کنیم. اولین کار کپی کردن نوشته می باشد. برای این کار به منوی Layer رفته و از زیر منوی New گزینه Layer via Copy را انتخاب می کنیم. همچنین می توانید از کلید های ترکیبی Ctrl+J (معادل Command+J در مک) استفاده کنید تا لایه نوشته کپی شود.

Duplicating the text layer in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه Layer via Copy از منوی Layer و زیر منوی New

بعد از کپی کردن لایه نوشته، تغییری در صفحه کاری مشاهده نمی کنید ولی اگر به پنل لایه ها نگاه کنید می بینید که لایه جدید اضافه شده است که به آخر نام لایه کپی شده کلمه copy اضافه شده است.

The Layers palette in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

ایجاد شدن لایه کپی شده در پنل لایه ها


 مرحله 9: وارونه کردن نوشته به صورت افقی

در این مرحله باید نوشته خود را در حالت افقی وارونه کنیم. برای این کار به منوی Edit رفته و از زیرمنوی Transform گزینه Flip Vertical را انتخاب می کنیم.

Flipping the text layer vertically in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب Flip Vertical از منوی Edit و زیرمنوی Transform

بعد از انتخاب گزینه Flip Vertical مشاهده می کنید که نوشته شما در حالت افقی وارونه شده و نوشته ای جالب البته نا خوانا ایجاد می شود.

The copied text layer is now flipped upside down. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

نتیجه کار بعد از وارونه کردن نوشته در حالت افقی


 مرحله 10: جا به جا کردن لایه کپی شده به طرف پایین

ابزار Move را از پنل لایه ها انتخاب نمایید و یا کلید T را از روی صفحه کلید فشار دهید.

Selecting the Move Tool in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب ابزار Move

در پنل لایه ها روی لایه کپی شده کلیک کنید تا انتخاب شود. بعد از انتخاب کردن لایه کپی شده از پنل لایه ها کلید Shift را پایین نگه دارید و نوشته را به سمت پایین بکشید تا نتیجه کارتان مانند تصویر زیر شود.

Dragging the copied text down below the original text. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

حرکت دادن نوشته به سمت پایین


 مرحله 11: اضافه کردن ماسک به لایه کپی شده

برای اینکه انعکاس نوشته ما بهتر شود باید آن را از سمت پایین به بالا محو کنیم. برای این کار از ماسک استفاده می کنیم. برای اضافه کردن ماسک، لایه کپی شده را از پنل لایه ها انتخاب نمایید و سپس روی آیکن Layer Mask که در پایین پنل لایه ها قرار دارد کلیک نمایید.

Clicking the Add Layer Mask icon in the Layers palette in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

کلیک روی آیکن Layer Mask برای اضافه شدن ماسک

در صفحه کاری اتفاقی نمی افتد ولی اگر به پنل لایه ها نگاه کنید می بینید که مستطیل کوچک سفید رنگی در سمت راست تصویر بندانگشتی لایه کپی شده ایجاد می شود که نشان می دهد ما روی لایه کپی شده، ماسک ایجاد کرده ایم و هیچ کاری روی آن انجام نشده است.

The layer mask preview thumbnail in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

ظاهر شدن تصویر بندانگشتی لایه ماسک


 مرحله 12: انتخاب ابزار Gradient

برای اینکه حالت محو شدگی به انعکاس نوشته بدهیم از طیف رنگ سیاه به سفید استفاده می کنیم. برای ایجاد طیف رنگ از ابزار Gradient استفاده می کنیم بنابراین آن را از پنل ابزارها انتخاب می کنیم و یا با زدن کلید G از روی صفحه کلید ابزار Gradient را انتخاب می کنیم.

Selecting the Gradient Tool in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب ابزار Gradient

بعد از انتخاب ابزار Gradient، نوار گزینه های مربوط به آن را در بالای صفحه مشاهده خواهید کرد که می توانیم طیف رنگ را تنظیم کنیم. در سمت چپ نوار گزینه ها پیش نمایش طیف رنگ را می بینید. به طور پیش فرض طیف رنگ سیاه به سفید در حالت انتخاب می باشد. اگر طیف رنگ دیگری در حالت نمایش است روی آن کلیک کنید.

The Gradient Tool options in the Options Bar in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

کلیک روی کادر پیش نمایش طیف رنگ

 بعد از کلیک روی کادر پیش نمایش طیف رنگ کادر محاوره ای Gradient Editor نمایش داده می شود که می توانیم طیف رنگ مورد نظر را انتخاب کنیم. سومین طیف رنگ از سمت چپ را انتخاب کنید که طیف رنگ سیاه به سفید می باشد و سپس روی OK کلیک کنید تا از کادر محاوره ای Gradient Editor خارج شوید.

The Gradient Editor in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

انتخاب طیف رنگ سیاه به سفید از کادر محاوره ای Gradient Editor


 مرحله 13: رسم کردن طیف رنگ عمودی در جهت پایین به بالا

بعد از انتخاب ابزار Gradient و همچنین انتخاب طیف رنگ سیاه به سفید چیزی که نیاز داریم طیف رنگ افقی روی نوشته کپی شده می باشد. اول از همه مطمئن شوید که ماسک لایه در حالت انتخاب می باشد و نه خود لایه. اگر ماسک در حالت انتخاب باشد در پنل لایه ها شما یک کادر سفید رنگ در اطراف تصویر بند انگشتی آن ملاحضه خواهید کرد. اگر این کادر را نمی بینید روی تصویر بندانگشتی لایه ماسک در پنل لایه ها کلیک کنید. برای ترسیم طیف رنگ در صفحه کاری، در پایین نوشته کپی شده کلیک کرده و دکمه ماوس را نگه دارید و سپس کلید Shift را پایین نگه دارید و ماوس را به طرف بالا حرکت دهید.

Drawing a gradient on the layer mask in Photoshop. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

ترسیم طیف رنگ در جهت پایین به بالا

بعد از ترسیم طیف رنگ دکمه ماوس را رها کنید و همچنین بعد از آن کلید Shift را رها کنید. خواهید دید که طیف رنگ رسم شده و پایین نوشته حالت محو شدگی پیدا می کند.

The bottom text now fades into transparency. Image © 2009 Photoshop Essentials.com

منبع : دانلود ناب ترین ها و بهترین ها
برچسب ها : لایه ,نوشته ,کنیم ,کلیک ,صفحه ,تغییر ,صفحه کاری ,کادر محاوره ,کلیک کنید ,انتخاب ابزار ,انتخاب نمایید ,انتخاب ابزار gradient ,دادن مقدار opacity ,دادن اند

دانلود جزوه اطلاعات منطقی و اسمبلی


دانلود جزوه اطلاعات منطقی و اسمبلی نوع فایل : Word تعداد صفحات : 29 فهرست انواع سیستم عددی: تبدیل از مبنای 10 به 2 : ( تقسیم متوالی ) تبدیل از مبنای 10 به 16 : تبدیل از 2 به 10: تبدیل از 16 به 10: تبدیل از 2 به 16: تبدیل از 16 به 2: گیتهای منطقی : فیلدهای داده : نحوه شماره گذاری بیتها : ثباتها ( Registers ) : فصل دوم آشنایی با پردازنده های شرکت :Intel 8086 .1 : 8088 .2 : 80286 .3 : 80386 .4 : 80486 .5 : Pentium .6 : Pentium , .7 : مود واقعی Real mod : مود مح ...
منبع : دانلود ناب ترین ها و بهترین ها
برچسب ها : منطقی ,اسمبلی ,اطلاعات ,جزوه ,دانلود ,اطلاعات منطقی ,جزوه اطلاعات ,دانلود جزوه ,جزوه اطلاعات منطقی

دانلود پاورپوینت بررسی و تاثیر معماری و باغسازی دوره صفوی در باغسازی ائل گلی شهر تبریز


پاورپوینت بررسی و تاثیر معماری و باغسازی دوره صفوی در باغسازی ائل گلی شهر تبریز در 25 اسلاید به همراه تصاویر مربوطه با منبع معتبر شامل بخش های زیر می باشد: چکیده مقدمه اهداف تحقیق روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات(میدانی، کتابخانه ای و غیره) اصول طراحی باغ ایرانی ویژگی های مشترک باغ های ایرانی عناصر و ساختار باغ ایرانی معماری در دورة صفوی باغسازی در دورة صفوی ائل گلی نتیجه گیری چکیده باغ ایرانی درشهرسازی و معماری سنتی ایران دارای جایگاهی ب ...
منبع : دانلود ناب ترین ها و بهترین ها
برچسب ها : باغسازی ,صفوی ,معماری ,ایرانی ,تبریز ,پاورپوینت ,دوره صفوی ,باغسازی دوره ,تاثیر معماری ,پاورپوینت بررسی ,دورة صفوی ,دانلود پاورپوینت بررسی